Accessibility help

เมนูหลัก

คณะกรรมการมูลนิธิ

 
 

  

 

 โสภณ สุภาพงษ์
ประธานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว     

   " บ้านหรือครอบครัว ...

เป็นที่พักพิงและที่เรียนรู้สำคัญที่สุดของมนุษย์

เพราะที่บ้านเราใช้ความสัมพันธ์ด้วยหน้าที่

ตามธรรมชาติของมนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน

ที่บ้าน ... เราเรียนรู้ว่า คนอ่อนแอ คนเจ็บป่วย

เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ คนแข็งแรงเป็นผู้เสียสละ

แม่เป็นแบบอย่างของการทำหน้าที่มนุษย์

แม่ไม่เคยให้ใครที่มีอำนาจหรือเงินเป็นใหญ่ ลูกที่อ่อนแอเป็นใหญ่เสมอ

ขณะที่สังคมภายนอกในปัจจุบันหลงยึดการถือการใช้วิชาความรู้

ใช้อำนาจเงินเสรี เอาเปรียบคนอ่อนแอ ทำกำไรจากคนจน

หากินกับคนเจ็บป่วยซึ่งขัดต่อหน้าที่มนุษย์ และศาสนธรรมทั้งสิ้น

การเรียนรู้ การรักษาความเป็นบ้าน ความเป็นแม่จะช่วยป้องกันครอบครัวของตน

ช่วยเหลือครอบครัวของผู้อื่น และช่วยกันทำโครงการสร้างสุขภาพสังคมใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ "

...............................................................


 


  

 

 

 

 

ดาราวรรณ  ธรรมารักษ์
รองประธานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

"ครอบครัวที่มั่นคงผาสุกเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างกันขึ้นมาอย่างไม่มีสูตรสำเร็จ เมื่อสมาชิกในครอบครัวแต่ละหน่วยอ่อนพลังรู้สึกว่าจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้ดีเท่าที่ควรการช่วยเสริมพลังจากภายนอกครอบครัวเป็นสิ่งจำเป็น  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ก็เป็นหนึ่งในการเสริมช่วยจากภายนอกมีบทบาทช่วยจัดกิจกรรมต่างๆ ตามข้อชี้แนะนำเสนอจากครอบครัวที่มองเห็นปัญหาที่จะมากระทบกระเทือนถึงสถาบันครอบครัวช่วยประสานเครือข่ายรวบรวมครอบครัวที่มีความต้องการคล้ายคลึงกันให้เป็นพลังขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรม และหากกิจกรรมนั้นๆสามารถคงอยู่ด้วยดี ก็จะกลายเป็นการเสริมช่วยอีกแรงหนึ่งของสังคม"      

                                                           ..................................................

 

ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
กรรมการ
 
 
 
.....................................................

  

                      สุวรรณา หลั่งน้ำสังข์                                                 กรรมการ................................................
 

 

 

จุฬา  สุดบรรทัด
กรรมการ

................................................................
 

 

รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
กรรมการ

....................................................


ธนากร คมกฤส  
กรรมการ

................................................................... 

 

 

 

 

ดร.วุฒิชัย นีรนาทวงศ์
กรรมการและเหรัญญิก

 

.....................................................................

 

 

 

 

 

 สัญชัย  เมฆฤทธิไกร
กรรมการ

          "ครอบครัวไทย พ่อ-แม่-ลูก,

ปู่-ย่า , ตา-ยาย, ลุง-ป้า, น้า-อา คือเครือญาติ

ความเชื่อมโยงจากครอบครัวย่อยสู่ครอบครัวใหญ่

สู่หลากหลายครอบครัว สู่ชุมชน สังคม

ด้วยห่วงโซ่ความสัมพันธ์อันอบอุ่น ละเอียดอ่อนแห่งชาติพันธุ์

คือวิถีแห่งความเป็นชนชาติไทย เครือข่ายครอบครัวไทย

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว หวังร่วมสืบสาน

สายใยสถาบันครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง"

 

....................................................................

 

 

 

 

 

 

 

วันชัย  บุญประชา
กรรมการและเลขานุการ