Accessibility help

เมนูหลัก

ปัญหาลูกเข้ากับเพื่อนไม่ได้

ปัญหาลูกเข้ากับเพื่อนไม่ได้


การเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ทำให้เด็กขาดพัฒนาการทางสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตได้ โดยพบว่าสาเหตุมักเกิดจาก

       1. เด็กขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว

       2. มีปมด้อยเรื่องเรียน หรือ ปัญหาครอบครัว

       3. ขาดทักษะในการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือ มีปัญหาการติดต่อสื่อสาร

       4. เด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเอง อ่อนแอ ไม่กล้าแสดงออก


     
 เมื่อพบว่าเด็กอยู่คนเดียว ซึม เหงา ไม่เล่นกับใครเลย ให้ลองใช้แก้ปัญหาให้กับเด็ก คือแนวทางต่อไปนี้เพื่อช่วย

       1. ไม่ดุว่า ให้เด็กได้เล่าระบายความรู้สึกนึกคิด และคอยให้คำปรึกษาแนะนำ

      2. ประคับประคองให้กำลังใจ ให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเองโดยพูดถึงส่วนที่ดีของเด็ก

       3. ให้เด็กได้มีโอกาสพบปะผู้อื่น ฝึกให้เขาได้เรียนรู้ ปรับตัวและสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เช่น พาไปงานเลี้ยง หรือ งานสังคมอื่น ๆ

       4. สนับสนุนให้กล้าแสดงออก เพื่อให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเอง กล้าพูดคุยกับคนอื่น

       ด้วยแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ เพื่อนจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้สังคมจากกลุ่มเพื่อน เป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะได้พบกับสังคมภายนอกที่กว้างไกลมากขึ้นค่ะ


ขอบคุณบทความจาก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ