Accessibility help

เมนูหลัก

โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
                กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำโครงการฯนี้   เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจากกรมการค้าภายใน   โดยมีการจัดค่ายผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิ กรมการค้าภายใน (DIT  YOUNG LEADERS NETWORK CAMP) จำนวนทั้งหมด 5 ครั้งได้แก่
ภาคเหนือ จ.เชียงราย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย 
ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี 
 
ภาคใต้  จ.สุราษฎร์ธานี
 
และส่วนกลาง จ.สมุทรสงคราม
 
 จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 250  คน  ซึ่งการจัดค่ายเยาวชนที่ผ่านมาได้สอดแทรกเนื้อหาความรู้ เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิผู้บริโภครวมทั้งการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

            หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมงานค่ายเยาวชนฯ แล้วได้มีการจัดงานรวมพลเยาวชนพิทักษ์สิทธิ กรมการค้าภายใน (DIT  YOUNG LEADERS NETWORK AWARD 2013)ในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์  จ.นนทบุรี เพื่อให้เยาวชนฯจากทุกภาคทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง  ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้การพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคและภาพความประทับใจในค่าย รวมทั้งมอบโล่และทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิ กรมการค้าภายใน
 
นับว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่จัดให้สำหรับเยาวชนไทยเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป