Accessibility help

เมนูหลัก

ข่าวครอบครัว

  • ชุมชนบ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ในอดีตเป็นชุมชนที่ถูกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รุกรานเข้าสู่ทุกครัวเรือน กลืนกินวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นค่านิยมที่ผิดเพี้ยนในเรื่องของการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาใช้ในประเพณีงานบุญ “โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง” ซึ่งเป็นแนวคิดของ “สถาบันรักลูก” โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ช่วยกันรณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนลด ละ เลิกการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเรียกความอบอุ่นของครอบครัวให้กลับคืนมา
  • ศาสตราจารย์ Stolzen- berg นักสังคม วิทยาชาวอเมริกันได้ทำการศึกษาจากข้อมูลการศึกษาระยะเวลา 3 ปีของศูนย์วิจัยเกี่ยวกับครอบครัวที่ทำงาน และเด็ก Alfred P Sloan ของ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สิ่งที่น่าสนใจที่เขาพบ คือ ในตัวอย่างของคู่สามีภรรยาที่ได้รับการศึกษา นั้น Stolzenberg พบว่า หากภรรยาทำงานเป็นเวลามากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะมีผลกระทบ ด้านลบต่อสุขภาพของสามี นั่นคือ คู่สามีที่ภรรยาทำงานนอกบ้านมากดังกล่าวจะมีสุขภาพแย่ลง