Spaces are allowed; punctuation is not allowed except for periods, hyphens, and underscores.
อีเมลที่ใช้งานจริง ระบบจะส่งข้อมูลที่จำเป็นไปยังอีเมลนี้ เช่น ส่งรหัสผ่านโดยระบบจะไม่เปิดเผยที่อยู่อีเมลต่อบุคคลภายนอก